انجمن حامیان استاندارد و کیفیت 

انجمن حامیان استاندارد و کیفیت در سال ۹۳ با مجوز وزارت کشور به منظور فراهم آوردن موجبات افزایش کیفیت و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه تاسیس گردیده است

اهداف این انجمن عبارت است از:

 

 ۱- انجام تحقیقات علمی، فنی و پژوهشی توسط محققان و متخصصانی که با دانش روز دنیا در زمینه کیفیت و استانداردسازی در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سر و کار دارند.

۲- ارائه پیشنهاد به نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه کالاها و خدمات و نیز همکاری با موسسات داخلی خارجی فعال در حوزه استانداردسازی

۳- ارائه خدمات مشاوره ای، اجرایی، آموزشی و پژوهشی به سازمان ها و نهادها ی متقاضی در زمینه ارتقاء استانداردها، بازرسی، ممیزی، ارزیابی تعالی سازمانی، ارزیابی عملکرد و استقرارسیستم های مدیریت کیفیت، رتبه بندی و اعتبار سنجی 

۴- برگزاری همایش های علمی و اقتصادی در زمینه استانداردسازی و کیفیت

۵- تشکیل کمیته های تخصصی برای بررسی نیاز بخش های مختلف صنایع، کشاورزی، خدمات، و فناوری ها به استانداردهای جدید

۶- ارائه مشاوره های علمی در برنامه های توسعه ملی از طریق طرح موانع و ارائه راهبردها و راهکارها