برگزارکنندگان و حامیان ادوار

برگزار کنندگان و حامیان ادوار

انجمن حامیان استاندارد و کیفیت ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان ملی بهره وری ایران

سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

بازرسی استاندارد و کیفیت ایران

سازمان مدیریت صنعتی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان شیلات ایران

سازمان صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی ایران