برگزارکنندگان

برگزار کنندگان

بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اتحادیه سراسری بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون کشور