تاریخ های مهم همایش

رویداد های مهم همایش

آخرین مهلت ثبت نام

30 مهر ماه ۹۸

شروع فرایند ارزیابی

10 آذر ماه ۹۸

نشست مجمع مدیران

دی ماه ۹۸

تاریخ برگزاری جشنواره

بهمن ماه ۹۸