تاریخ های مهم همایش

رویداد های مهم همایش

آخرین مهلت ثبت نام

30 دی ماه ۹۸

شروع فرایند ارزیابی

1 دی ماه ۹۸

نشست مجمع مدیران

دی ماه ۹۸

تاریخ برگزاری جشنواره

4 اسفند ماه ۹۸