فرآیند معرفی حامیان کیفیت

نحوه حضور در فرآیند ارزیابی پنجمین همایش ملی کیفیت و مشتری مداری

الف – نحوه ورود به فرآیند

در این همایش کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی به صورت آزادانه می توانند متقاضی شرکت در فرآیند ارزیابی باشند. به این منظور بایستی فرم دو صفحه ای تایید شده اعلام مشخصات مجموعه و سپس مطابق با فرآیند ثبت نام در همایش؛ فرم اظهارنامه همایش را حداکثر تا تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۸ تکمیل و به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

ب – شیوه ارزیابی

فرم دو صفحه ای اعلام مشخصات مجموعه را تکمیل نموده و مراحل را مطابق راهنمایی مشاور تکمیل نموده و همچنین مستندات ارائه شده توسط مجموعه متقاضی توسط کمیته علمی – فنی و در صورت لزوم راستی آزمایی آن خواهد شد. در صورت لزوم به منظور صحه گذاری بر اظهارنامه و مستندات ارائه شده توسط مجموعه متقاضی دبیرخانه همایش برای کاندیداهای سطوح برتر بازدید میدانی ترتیب خواهند داد.

ج – روش قضاوت نهایی برای امتیاز دهی

بر اساس اظهارنامه، مستندات ارائه شده تیم ارزیابی؛ امتیازات هر مورد از محورهای ارزیابی با توجه به ضرایب آنها محاسبه و در مجموع با روش مشارکتی و اجماع توسط کار گروهی تخصصی کمیته علمی و فنی امتیاز نهایی مجموعه تعیین خواهد گردید.

د – سطوح تقدیر

بر اساس پیشنهاد کمیته علمی-فنی و مصوبه شورای سیاستگذاری همایش ، مقرر گردید در این دوره از برگزاری همایش ملی کیفیت و مشتری مداری بصورت مجزا در ۳ سطح لوح زرین، سیمین و بلورین معرفی گردند و از برگزیدگان همایش در اسفند ماه ۱۳۹۸ با حضور مقامات عالی رتبه کشوری تجلیل و قدرانی به عمل می اید.