محل برگزاری همایش

مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی

نشانی مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی:

تهران، بزرگراه چمران، خیابان یمن، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش‌ها