برگزار کنندگان و حامیان ادوار

سازمان ملی استاندارد

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

وزارت نفت

بازرسی استاندارد و کیفیت ایران

سازمان مدیریت صنعتی ایران

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریل و خدمات وابسته

سازمان شیلات ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

انجمن آب معدنی و آشامیدنی ایران

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

انجمن بتن ایران

انجمن علمی بتن ایران

انجمن سازندگان تجهیرات صنعت نفت ایران

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

انجمن سازندگان تجهیرات صنعت نفت ایران

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران