فرآیند معرفی حامیان کیفیت

نحوه حضور در فرآیند ارزیابی هفتمین همایش ملی کیفیت

الف – نحوه ورود به فرآیند

در این همایش کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی به صورت داوطلبانه می توانند متقاضی شرکت در فرآیند ارزیابی باشند. بدین منظور بایستی ثبت نام خود در سامانه همایش را تکمیل نموده و سپس مطابق با فرآیند ثبت نام؛ فرم اظهارنامه همایش را حداکثر تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تکمیل و به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

ب – شیوه ارزیابی

فرم دو صفحه ای اعلام مشخصات مجموعه را تکمیل نموده و مراحل را مطابق راهنمایی مشاور تکمیل نموده و همچنین مستندات ارائه شده توسط مجموعه متقاضی توسط کمیته علمی – فنی و در صورت لزوم راستی آزمایی آن خواهد شد. در صورت لزوم به منظور صحه گذاری بر اظهارنامه و مستندات ارائه شده توسط مجموعه متقاضی دبیرخانه همایش برای برخی کاندیدها بازدید میدانی ترتیب خواهند داد.

ج – روش قضاوت نهایی برای امتیاز دهی

بر اساس اظهارنامه، مستندات ارائه شده تیم ارزیابی؛ امتیازات هر مورد از محورهای ارزیابی با توجه به ضرایب آنها محاسبه و در مجموع با روش مشارکتی و اجماع توسط کار گروهی تخصصی کمیته علمی و فنی امتیاز نهایی مجموعه تعیین خواهد گردید.