مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی

نشانی مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی

تهران- بزرگراه چمران- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- مرکز همایش های بین المللی