مدل ارزیابی ششمین همایش ملی کیفیت

مدل ارزیابی ششمین همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان

مدل ارزیابی ششمین همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان سعی کرده است، عواملی قابل رقابت در راستای بهبود کیفیت را مشخص نموده و جهت ارزیابی استفاده نماید.

 

مدل ارزیابی ششمین همایش ملی کیفیت به شرح زیر می باشد: