مدل ارزیابی هفتمین همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان

مدل ارزیابی هفتمین همایش ملی کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشتریان سعی کرده است، عواملی قابل رقابت در راستای بهبود کیفیت را مشخص نموده و جهت ارزیابی استفاده نماید.

 

مدل ارزیابی هفتمین همایش ملی کیفیت به شرح زیر می باشد: