نحوه حضور و مشارکت در بخش ارزیابی و پایش همایش

فراخوان توسط دبیرخانه دائمی همایش

ثبت فرم اولیه سازمان / شرکت از طریق ثبت اطلاعات مجموعه در سایت همایش

تکمیل فرم ارزیابی از طریق سایت همایش

حضور در جلسه توجیهی و آموزشی ارزیابی جهت رفع اشکال و پاسخگویی به سوالات نمایندگان شرکت های حاضر

ارسال اظهارنامه تکمیل شده به همراه شواهد و سوابق مکفی براي تیم ارزیابی از طریق سایت همایش

بررسی، داوری و معرفی شرکت ها

اعلام نتایج و تجلیل از برگزیدگان همایش ملی کیفیت در روز برگزاری همایش