اعضاء هیئت مدیره بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران

۱ – رضا ابراهیمی حسنی نیاکی
رئیس هیئت مدیره

 

۲ – خسرو بلوری
نائب رئیس هیئت مدیره

 

۳ – امید شنعه
مدیر عامل

 

۴ – تقی احمد خان بیگی
عضو هیئت مدیره

 

۵ – عباس شکری
عضو هیئت مدیره

 

۶ – محمدرضا قنبری
عضو هیئت مدیره

 

۷ – هوشنگ دهستانی
عضو هیئت مدیره

 

۸ – نبی اله روغنی
عضو هیئت مدیره