اهداف همایش

اهداف همایش

 

 

اهداف کاربردی :

معرفی واحدهای متعهد و سرآمد در خلق ارزش‌ آفرینی برای مشتریان و ذینفعان

بسترسازی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع‌ و افزایش بازدهی تولید

رقابت‌پذیری در ارائه محصول از لحاظ کیفیت، قیمت و زمان

مشتری‌مداری و تقویت چرخه عمر مشتری در سازمان‌

به جریان انداختن فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالی و نوآوری

پایش و معرفی سازمان‌های متعهد به کیفیت در صنایع کشور