تاریخ های مهم 

آخرین مهلت ثبت نام

31 مرداد ۱۴۰۳

شروع فرایند ارزیابی

شهریور ۱۴۰۳

نشست معرفی مدل

مهر ۱۴۰۳

تاریخ برگزاری

پاییز ۱۴۰۳