تاریخ های مهم همایش

رویداد های مهم همایش

آخرین مهلت ثبت نام

31 خرداد ماه ۱۴۰۲

شروع فرایند ارزیابی

اردیبهشت۱۴۰۲

نشست مجمع مدیران

1 خرداد ماه ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری جشنواره

7 شهریورماه ۱۴۰۲