تاریخ های مهم همایش

رویداد های مهم همایش

آخرین مهلت ثبت نام

30 دی ماه ۱۴۰۱

شروع فرایند ارزیابی

آذرماه ۱۴۰۱

نشست مجمع مدیران

بهمن ماه ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری جشنواره

اسفند ماه ۱۴۰۱