کمیته اجرایی

شرکت تامین توسعه دانش صدرا

www.sadratamin.ir

کمیته اجرایی همایش

دبیرخانه اجرایی :

موسسه فرهنگی هنری مهستان

ریاست هیئت مدیره دبیرخانه اجرایی :

آقای مهندس امیررضا باقریان

مدیرعامل :

خانم فرانک رضایی

معاون اجرایی و مشاور ارزیابی

آقای مصطفی عرب زاده