محصول یا خدمت منطبق بر یک استاندارد دارای نشانه کیفیت، ایمنی و هماهنگی است. تجربه نشان داده است که، استفاده از دانش پیشرفته کیفیت در یک صنعت، تحولی مثبت در آن صنعت ایجاد میکند و عدم    استفاده از آن موجب حذف یا رکود در...